Laatst bijgewerkt op 16 mei 2021

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Overeenkomst") zetten de algemene voorwaarden uiteen voor uw gebruik van de mobiele applicatie"Human Design App" ("Mobiele Applicatie" of "Dienst") en alle bijbehorende producten en diensten (gezamenlijk "Diensten"). Deze Overeenkomst is wettelijk bindend tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en HEALING SHORE LLC ("HEALING SHORE LLC", "wij", "ons" of "onze"). Door de Mobiele Applicatie en Diensten te openen en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn. Indien u deze Overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere rechtspersoon, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om die rechtspersoon te binden aan deze Overeenkomst, in welk geval de termen "Gebruiker", "u" of "uw" verwijzen naar die rechtspersoon. Indien U niet over deze bevoegdheid beschikt, of indien U niet instemt met de voorwaarden van deze Overeenkomst, dient U deze Overeenkomst niet te aanvaarden en mag U de Mobiele Applicatie en Diensten niet openen en gebruiken. U erkent dat deze Overeenkomst een contract is tussen u en HEALING SHORE LLC, ook al is zij elektronisch en niet fysiek door u ondertekend, en regelt zij uw gebruik van de Mobiele Applicatie en Diensten.

Rekeningen en lidmaatschap

Indien u een account aanmaakt in de Mobiele Applicatie, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder de account plaatsvinden en alle andere handelingen die in verband daarmee worden verricht. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, nieuwe accounts te controleren en te beoordelen voordat U zich kunt aanmelden en gebruik kunt maken van de Diensten. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan leiden tot de beëindiging van uw account. U dient ons onmiddellijk in kennis te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door u, inclusief enige schade als gevolg van dergelijk handelen of nalaten. Wij kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als wij vaststellen dat u een bepaling van deze overeenkomst hebt geschonden of dat uw gedrag of inhoud onze reputatie en goodwill kan schaden. Als wij uw account om bovenstaande redenen verwijderen, kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze Diensten. Wij kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

Facturering en betalingen

U dient alle vergoedingen of kosten voor uw account te betalen in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factuurvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat een vergoeding of kosten verschuldigd en betaalbaar is. Gevoelige en privégegevens worden uitgewisseld via een SSL beveiligd communicatiekanaal en worden gecodeerd en beschermd met digitale handtekeningen, en de Mobiele Applicatie en Diensten voldoen ook aan de PCI kwetsbaarheidsnormen om een zo veilig mogelijke omgeving voor Gebruikers te creëren. Scans voor malware worden regelmatig uitgevoerd voor extra veiligheid en bescherming. Indien uw aankoop naar ons oordeel een transactie met een hoog risico vormt, vragen wij u ons een kopie van uw geldige, door de overheid uitgegeven foto-identificatie en eventueel een kopie van een recent bankafschrift van de voor de aankoop gebruikte creditcard of bankpas te verstrekken. Wij behouden ons het recht voor om producten en productprijzen te allen tijde te wijzigen. Wij behouden ons ook het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven.

Nauwkeurigheid van de informatie

Af en toe kan er informatie in de Mobiele Applicatie staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op promoties en aanbiedingen. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Mobiele Applicatie of Diensten onjuist is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat U uw bestelling heeft ingediend). Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Mobiele Applicatie bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist. Geen enkele specifieke update- of vernieuwingsdatum die in de Mobiele Applicatie wordt toegepast dient te worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Mobiele Applicatie of de Diensten is gewijzigd of bijgewerkt.

Links naar andere bronnen

Hoewel de Mobiele Applicatie en Diensten kunnen verwijzen naar andere bronnen (zoals websites, mobiele applicaties, etc.), impliceren wij, direct of indirect, geen goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of verwantschap met enige gekoppelde bron, tenzij specifiek hierin vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en staan niet in voor het aanbod van bedrijven of personen of de inhoud van hun bronnen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de handelingen, producten, diensten en inhoud van derden. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke bron waartoe U toegang krijgt via een link in de Mobiele Applicatie en Diensten zorgvuldig te lezen. Het linken naar andere off-site bronnen geschiedt op eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

"Intellectuele-eigendomsrechten" betekent alle huidige en toekomstige rechten die bij wet, gewoonterecht of billijkheid worden verleend in of met betrekking tot auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, ontwerpen, octrooien, uitvindingen, goodwill en het recht om een vordering wegens inbreuk in te stellen, rechten op uitvindingen, gebruiksrechten en alle andere intellectuele-eigendomsrechten, in elk geval geregistreerd of ongeregistreerd en met inbegrip van alle aanvragen en rechten om dergelijke rechten aan te vragen en toegekend te krijgen, rechten om voorrang te eisen van dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming en alle andere resultaten van intellectuele activiteit die nu of in de toekomst overal ter wereld bestaan of zullen bestaan. Deze Overeenkomst draagt geen intellectuele eigendom van HEALING SHORE LLC of derden aan u over, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij HEALING SHORE LLC. Alle handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met de Mobiele Applicatie en Diensten, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HEALING SHORE LLC of haar licentiegevers. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's gebruikt in verband met de Mobiele Applicatie en Diensten kunnen de handelsmerken zijn van andere derden. Uw gebruik van de Mobiele Applicatie en Diensten verleent u geen recht of licentie om enig handelsmerk van HEALING SHORE LLC of derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Afwijzing van garantie

U gaat ermee akkoord dat deze Dienst wordt geleverd op een "as is" en "as available" basis en dat uw gebruik van de Mobiele Applicatie en Diensten uitsluitend op eigen risico geschiedt. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van doch niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Wij garanderen niet dat de Diensten aan uw eisen zullen voldoen, of dat de Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn; noch geven wij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van informatie die via de Dienst wordt verkregen of dat gebreken in de Dienst zullen worden gecorrigeerd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle materiaal en/of gegevens die u downloadt of anderszins verkrijgt via het gebruik van de Dienst naar eigen goeddunken en op eigen risico gebeurt en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal en/of dergelijke gegevens. Wij geven geen garantie met betrekking tot goederen of diensten die via de Dienst worden gekocht of verkregen of transacties die via de Dienst worden aangegaan, tenzij anders vermeld. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, door u verkregen van ons of via de Dienst creëert een garantie die hierin niet uitdrukkelijk is vermeld.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen HEALING SHORE LLC, haar filialen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens enige persoon voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, punitieve, dekkings- of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor winstderving, inkomstenderving, omzetderving, goodwill, gebruik van inhoud, impact op zaken, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen), ongeacht de oorzaak, onder welke theorie van aansprakelijkheid, inclusief, zonder beperking, contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke verplichtingen, nalatigheid of anderszins, zelfs als de aansprakelijke partij is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijke schade had kunnen voorzien. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van HEALING SHORE LLC en haar filialen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers met betrekking tot de diensten beperkt tot een bedrag dat groter is dan één dollar of de bedragen die u daadwerkelijk in contanten hebt betaald aan HEALING SHORE LLC voor de voorafgaande periode van één maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing indien dit rechtsmiddel u niet volledig compenseert voor eventuele verliezen of niet aan zijn essentiële doel beantwoordt.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord HEALING SHORE LLC en haar filialen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers te vrijwaren van en te behoeden voor alle aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, in verband met of voortvloeiend uit beschuldigingen, vorderingen, acties, geschillen of eisen van derden die tegen een van hen worden ingebracht als gevolg van of in verband met uw Inhoud, uw gebruik van de Mobiele Applicatie en Diensten of opzettelijk wangedrag van uw kant.

Geschillenbeslechting

De vorming, interpretatie en uitvoering van deze Overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien, worden beheerst door het materiële en procedurele recht van Delaware, Verenigde Staten, zonder rekening te houden met de regels inzake conflicten of de keuze van het recht en, voor zover van toepassing, het recht van de Verenigde Staten. De exclusieve jurisdictie en locatie voor acties met betrekking tot het onderwerp hiervan zijn de rechtbanken in Delaware, Verenigde Staten, en u onderwerpt zich hierbij aan de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken. U doet hierbij afstand van enig recht op een juryrechtspraak in enige procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Overeenkomst.

Opdracht

U mag uw rechten of verplichtingen hieronder niet toewijzen, doorverkopen, in sublicentie geven of anderszins overdragen of delegeren, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke toestemming naar eigen goeddunken en zonder verplichting is; een dergelijke toewijzing of overdracht is nietig. Het staat ons vrij haar rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde als onderdeel van de verkoop van alle of vrijwel alle activa of aandelen of als onderdeel van een fusie.

Wijzigingen en amendementen

Wij behouden ons het recht voor deze Overeenkomst of de voorwaarden ervan met betrekking tot de Mobiele Applicatie en Diensten te allen tijde te wijzigen, met ingang van de datum waarop een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst in de Mobiele Applicatie wordt geplaatst. Wanneer wij dit doen, zullen wij de bijgewerkte datum onderaan deze pagina aanpassen. Voortgezet gebruik van de Mobiele Applicatie en Diensten na dergelijke wijzigingen houdt in dat U instemt met dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst heeft gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden ervan. Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Mobiele Applicatie en Diensten stemt U ermee in gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Indien u niet instemt met de voorwaarden van deze Overeenkomst bent u niet gerechtigd tot toegang tot of gebruik van de Mobiele Applicatie en Diensten.

Contact met ons opnemen

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over deze overeenkomst of als u ons wilt benaderen over een kwestie die hiermee verband houdt, kunt u een e-mail sturen naar app@humandesignapp.com.